آنچنان عشقی به ایران دارم که تمام بهشت را با ذره ای از خاک ایران عوض نمی کنم.


سخن عارف قزوینی درباره عشق به ... - ادامه مطلب را اینجا بخوانید

سخن عارف قزوینی درباره عشق به ایران